Στις 23/5 οι εκλογές της Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Κρήτης στο Παγκρήτιο Στάδιο

 Runbeat Team   12:15 07-05-2021  

Στις 23/5 οι εκλογές της Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Κρήτης στο Παγκρήτιο Στάδιο


Για την Κυριακή 23 Μαΐου 2021 ορίστηκε η εξ αναβολής τακτική γενική συνέλευση της Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Κρήτης, από την οποία θα προκύψει η νέα διοίκηση της Ένωσης. Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 12μ. στην αίθουσα Τύπου του Παγκρητίου Σταδίου σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο που θα ισχύει εκείνη την περίοδο.

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου θα διεξαχθούν με ενιαίο ψηφοδέλτιο υποψηφίων προέδρων και συμβούλων, το οποίο διαιρείται σε δύο επί μέρους τμήματα: Στο πρώτο τμήμα θα αναγράφονται, με αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων προέδρων, ενώ στο δεύτερο τμήμα θα αναγράφονται, επίσης με αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων συμβούλων. Ο εκλογέας έχει δικαίωμα να βάλει ένα σταυρό στους υποψήφιους προέδρους, ενώ δικαιούται να σταυροδοτήσει υποψηφίους συμβούλους μέχρι τα δύο τρίτα (2/3) του συνόλου των προς εκλογή θέσεων συνυπολογιζόμενης και αυτής του προέδρου (5 σταυροί, για 7μελές Δ.Σ.).

Στις εκλογές έχουν δικαίωμα ψήφου 16 σωματεία από το νησί, ενώ οι υποψηφιότητες για το Δ.Σ. θα γίνονται δεκτές έως τις 14 Μαΐου στις 15:00.

Αναλυτικά, η προκήρυξη της τακτικής συνέλευσης, όπως αυτή ανακοινώθηκε στο επίσημο σάιτ της Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Κρήτης:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Κρήτης με την υπ' αρ. 3/5-5-2021 και σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11 του καταστατικού, καλεί τα Σωματεία - μέλη της στην εξ αναβολής (26-3-2021), Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα γίνει το Κυριακή 23 Μαΐου 2021 και ώρα 11:00 π.μ., σύμφωνα με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, τηρουμένων των διατάξεων του Ν. 2725/1999 - άρθρο 14 και όπως αυτός αντικαθίσταται από το Ν. 4726/2020 - άρθρο 5 και του καταστατικού της Ε.Α.Σ. ΣΕΓΑΣ Κρήτης.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία, η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα, ΚΥΡΙΑΚΗ 23 Μαΐου 2021 και ώρα 12:00 π.μ. στον ίδιο τόπο και χώρο με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Ως τόπος διεξαγωγής ορίζεται, η πόλη του Ηρακλείου και συγκεκριμένα οι εγκαταστάσεις του Παγκρητίου Σταδίου - Αίθουσα Τύπου (Δυτική πλευρά - Θύρα 1). Σε κάθε περίπτωση η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, από τον κίνδυνο διασποράς του covid - 19, που θα ισχύουν τις παραπάνω ημερομηνίες.

Α) Τα θέματα της ημερησίας διάταξης έχουν ως εξής:

1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.

2. α. Έκθεση Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου από 1/1/2020 μέχρι 31/12/2020. Έγκριση και απαλλαγή της Διοίκησης.

β. Οικονομικός και ταμειακός απολογισμός εσόδων - εξόδων από 1/1/2020 μέχρι 31/12/2020.

γ. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για την χρήση από 1/1/2020 - 31/12/2020 και απαλλαγή της Διοίκησης από κάθε διαχειριστική ευθύνη.

δ. Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού και απαλλαγή της Διοίκησης από κάθε διαχειριστική ευθύνη.

3. Έγκριση τροποποίησης καταστατικού της Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Κρήτης και εναρμόνιση του με τον νέο Αθλητικό Νόμο 4726/18-9-2020 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του.

4. Εκλογή δύο (2) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών μελών της Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία, υπό την προεδρία δικαστικού αντιπροσώπου θα διενεργήσει τις αρχαιρεσίες για την εκλογή Προέδρου, Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

5. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη:

α) Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενου από: Τον Πρόεδρο, έξι (6) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά και

β) Εξελεγκτικής Επιτροπής αποτελούμενης από: Τρία (3) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη.

Β) 1. Το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου των σωματείων - μελών, με βάση τα αγωνιστικά κριτήρια που θέτει ο νόμος και το καταστατικό, καθορίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 2725/1999 (που αντικαθίσταται με το άρθρο 5 του Ν. 4726/2020) και το άρθρο 10 παρ. 6α του καταστατικού της Ε.Α.Σ. ΣΕΓΑΣ Κρήτης, σε συνδυασμό με την διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του Ν. 2725/1999 (που αντικαθίσταται με το άρθρο 5 του Ν. 4726/2020), όπως ισχύει, η οποία επιτρέπει τα καταστατικά των Ενώσεων να προβλέπουν αυστηρότερες προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος συμμετοχής σε Γενική Συνέλευση και ψήφου σε αυτήν. Τα παραπάνω σωματεία πρέπει να έχουν οπωσδήποτε ειδική αθλητική αναγνώριση και 3 να έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του Ν. 4714/2020 (Α΄ 148) - άρθρο 142. 2) Τα Σωματεία - μέλη εκπροσωπούνται από τους ορισμένους για την Γενική Συνέλευση αντιπροσώπους (τακτικό και αναπληρωματικό), οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου και πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2725/1999 (όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 5 - παρ. 1 του Ν. 4726/2020), να είναι τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, με δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται, μη εφαρμοζόμενης πλέον της διάταξης του άρθρου 10 - παρ. 3, του καταστατικού. Εφ' όσον οι αντιπρόσωποι του σωματείου έχουν οριστεί μετά τη δημοσίευση του Ν. 4726/2020 και το σωματείο έχει προσκομίσει έγγραφο με το οποίο πιστοποιεί τις παραπάνω ιδιότητες, οι εκπροσωπήσεις αυτές είναι σε ισχύ, σε διαφορετική περίπτωση στέλνονται εκ νέου αντιπρόσωποι, καθώς και η σύνθεση του Δ.Σ. του σωματείου.

α) Ισχύει ο κατάλογος των αντιπροσώπων σωματείων όπως αυτοί έχουν δηλωθεί από τα σωματεία για την αρχική Γενική Συνέλευση (26-3-2021) «Πίνακας 2». Τα σωματεία - μέλη εφ' όσον επιθυμούν αλλαγή αντιπροσώπων υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν στην Ε.Α.Σ. ΣΕΓΑΣ Κρήτης τους αντιπροσώπους τους (τακτικό και αναπληρωματικό) με πρωτότυπο έγγραφο που θα πρέπει να έχει περιέλθει στην Ε.Α.Σ. ΣΕΓΑΣ Κρήτης για πρωτοκόλληση μέχρι και τη Δευτέρα 10 Μαρτίου 2021 και ώρα 15:00 μ.μ. Ο οριστικός κατάλογος των Αντιπροσώπων, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Σ. ΣΕΓΑΣ Κρήτης και θα αποσταλεί στα σωματεία - μέλη μέχρι και την Τρίτη 11 Μαΐου 2021.

β) Η νομιμοποίηση των αντιπροσώπων των σωματείων, αποδεικνύεται με πρωτότυπο έγγραφο του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου, φέροντας υποχρεωτικά υπογραφή του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέα και την σφραγίδα του σωματείου, αποκλειομένου του FAX, TELEX, τηλεγραφήματος και e-mail. Στο έγγραφο αυτό βεβαιώνεται ότι στο πρόσωπο του οριζομένου αντιπροσώπου συντρέχει η ιδιότητα του τακτικού μέλους του Δ.Σ., με δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι. 4 Εφ' όσον ο ορισμός του αντιπροσώπου έχει γίνει πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 4726/2020 (18.9.2020) και το σωματείο δεν έχει προβεί στην αντικατάστασή του, θα πρέπει, μέχρι την προθεσμία της παρ. 2 α του παρόντος (9/3/2021) να έχει περιέλθει στην Ε.Α.Σ. ΣΕΓΑΣ Κρήτης πρωτότυπο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι ο ορισμένος αντιπρόσωπος έχει την ιδιότητα του τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου, με δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

3) Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 4 του καταστατικού της Ε.Α.Σ. ΣΕΓΑΣ Κρήτης και το άρθρο 14 - παρ. 2 του Ν. 2725/1999, κάθε αντιπρόσωπος μπορεί να εκπροσωπεί μόνο ένα σωματείο.

4) Οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 2725/1999 (που αντικαθίσταται από το άρθρο 5 του Ν. 4726/2020), όπως ισχύει και το άρθρο 12 - παρ. 1 - 2α του καταστατικού της Ε.Α.Σ. ΣΕΓΑΣ. Κρήτης.

5) Οι υποψήφιοι προς εκλογή στα όργανα της Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Κρήτης πρέπει να είναι, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 2725/1999 (που αντικαθίσταται από το άρθρο 5 του Ν. 4726/2020):

α) Τακτικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου με δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι, σωματείου που έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 4 του Ν. 2725/1999 (που αντικαθίσταται από το άρθρο 5 του Ν. 4726/2020), το οποίο ορίζεται με σχετικό έγγραφο του σωματείου στο οποίο αναφέρεται η σύνθεση του Δ.Σ. είτε, β) Μέλη του σωματείου με δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι, σωματείου που έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 4 του Ν. 2725/1999 (που αντικαθίσταται από το άρθρο 5 του Ν. 4726/2020). Η αίτηση υποψηφιότητας θα πρέπει να συνοδεύεται με βεβαίωση του οικείου αθλητικού σωματείου, υπογραφόμενη από τον Πρόεδρο και Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ., στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος είναι μέλος του σωματείου με δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι, εγγεγραμμένος στο Μητρώο Μελών από έτους και πλέον, αναφερομένου του αριθμού και της ημερομηνίας εγγραφής σε αυτό. Ως εκ τούτου δεν τυγχάνει εφαρμογής κάθε άλλη διάταξη του καταστατικού της Ε.Α.Σ. ΣΕΓΑΣ Κρήτης, αφού πλέον ο νόμος την ιδιότητα 5 του μέλους του διοικητικού συμβουλίου του σωματείου την απαιτεί μόνο για τον αντιπρόσωπο και όχι απαραίτητα για τον υποψήφιο προς εκλογή (ο οποίος μπορεί να είναι τακτικό μέλος του Δ.Σ. ή απλό μέλος του σωματείου).

6). Σύμφωνα με τον Ν. 2725/1999, όπως ισχύει μετά την θέση σε ισχύ του Ν. 4726/2020 (άρθρο 5 - παρ. 5), οι διατάξεις του οποίου κατισχύουν, του άρθρου 12 - παρ. 6 του καταστατικού της Ε.Α.Σ. ΣΕΓΑΣ Κρήτης, οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου θα διεξαχθούν με ενιαίο ψηφοδέλτιο υποψηφίων προέδρων και συμβούλων, το οποίο διαιρείται σε δύο επί μέρους τμήματα.

α) Στο πρώτο τμήμα, το οποίο τίθεται στο επάνω μέρος του ψηφοδελτίου, αναγράφονται, με αλφαβητική σειρά τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων προέδρων. β) Στο δεύτερο τμήμα, αναγράφονται, επίσης με αλφαβητική σειρά τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων συμβούλων. Ο εκλογέας σταυροδοτεί με έναν (1) σταυρό τον υποψήφιο πρόεδρο της προτίμησής του και δικαιούται να σταυροδοτήσει υποψηφίους συμβούλους μέχρι τα δύο τρίτα (2/3) του συνόλου των προς εκλογή θέσεων συνυπολογιζόμενης και αυτής του προέδρου (5 σταυροί, για 7μελές Δ.Σ.). Η εκλογή γίνεται κατά την σειρά των σταυρών προτίμησης που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι. Υποψήφιος πρόεδρος που κατά την πρώτη ψηφοφορία λαμβάνει ποσοστό ψήφων τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των εγκύρων ψηφοδελτίων, εκλέγεται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, καταλαμβάνοντας την θέση του υποψηφίου συμβούλου που εκλέγεται έχοντας λάβει τους λιγότερους σταυρούς προτίμησης. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στον Νόμο και το Καταστατικό της ΕΑΣ εφ' όσον δεν αντιβαίνουν σε αυτόν.

7). Οι δηλώσεις υποψηφιότητας για τις θέσεις του Προέδρου και των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (τακτικών και αναπληρωματικών) καθώς και των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής (τακτικών και αναπληρωματικών), περιλαμβάνουσες και δήλωση του υποψηφίου ότι δεν εμπίπτει στα κωλύματα και ασυμβίβαστα που θέτει ο Νόμος (Άρθρο 3 του Νόμου 2725) και το καταστατικό της Ε.Α.Σ. ΣΕΓΑΣ Κρήτης, θα πρέπει να περιέλθουν για πρωτοκόλληση στην Ε.Α.Σ. 6 Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Κρήτης μέχρι την Παρασκευή 14 / 5 / 2021 και ώρα 15:00, προκειμένου να κατατεθούν στον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής, όπως ορίζει το άρθρο 14 παρ. 4 του Ν. 2725/1999. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αιτήσεις υποψηφιότητας για τις παραπάνω θέσεις που έχουν ήδη υποβληθεί στην Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Κρήτης από την αρχική Γενική Συνέλευση της 26-3-2021 και με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ανακληθεί από τους ενδιαφερομένους, ισχύουν κανονικά και δεν χρειάζεται να υποβληθούν εκ νέου.

8) Δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Α.Σ. ΣΕΓΑΣ Κρήτης, πρόσωπα τα οποία σε εφαρμογή των άρθρων 3 και 12 του Νόμου 2725/1999, είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου άλλης Αθλητικής Ένωσης ή εμπίπτουν σε άλλες απαγορευτικές διατάξεις σύμφωνα με τα παραπάνω άρθρα. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΤΗΣ ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ (Σύμφωνα με το Ν. 2725 - Άρθρο 14 - Παρ. 2 και το Καταστατικό της Ε.Α.Σ. ΣΕΓΑΣ Κρήτης Άρθρο 10 - Παρ. 6α )

Ο κατάλογος σωματείων έχει επικυρωθεί από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με το υπ. αρίθ. 66989/19-2-21 έγγραφο, με βάση το τηρούμενο ηλεκτρονικό μητρώο σωματείων και μπορείτε να τον δείτε παρακάτω».

Αναλυτικά, τα σωματεία που έχουν δικαίωμα ψήφου στις εκλογές της Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Κρήτης: